Staatsblad der Vereenigde Nederlanden (1813-1815)

Titelbeschrijving
Staatsblad der Vereenigde Nederlanden, opgerigt bij besluit van zijne Koninklijke Hoogheid den Heere Prinse van Oranje-Nassau, soeverein vorst der Vereenigde Nederlanden enz. enz. enz. van den 18 december 1813 no. 5.

Periodiciteit
Volgens het ‘Voorberigt’ in deel 1 van het Bijvoegsel tot het Staatsblad werd dit Staatsblad in de eerste verschijningsjaren in delen aangeboden, maar daarna ‘ieder vierde-jaar een stuk […] waarvan er vier een Deel zullen uitmaken, welke Deelen met een Lijst en Alphabetisch Register, in voege voorschreve, zullen worden gesloten’.

Boekhistorische gegevens
Saakes vermeldt in zijn Naamlijst van december 1814 dat het Staatsblad werd gedrukt in Den Haag bij de Algemeene Landsdrukkerij. Elk blad kostte 4 stuivers terwijl het deel over 1813 en 1814 in zijn geheel ƒ 12:18 moest opleveren. De prijs van het Register op het Staatsblad bedroeg ƒ 1 (p. 92).
Het Bijvoegsel werd gedrukt ‘Te Dordrecht, bij A. Blussé & Zoon’.
Het Staatsblad was in het hele land te koop bij daartoe aangewezen adressen, zo blijkt bijvoorbeeld uit de advertentie van F. Vermooten, directeur van het postkantoor in Beverwijk, in de Opregte Haarlemsche Courant van 25 januari 1814. Hij was door de ‘Algemeene Heer Secretaris van Staat in het Arrondissement zijner Woonplaats’ officieel benoemd tot verkoper van het Staatsblad. Nadrukkelijk stelt hij in de advertentie dat hij het Staatsblad kan leveren, ‘mits de betaling alle drie Maanden geschiede’. Op 20 januari 1814 had F. Bohn te Haarlem, eveneens benoemd tot wederverkoper van het Staatsblad, een vergelijkbare advertentie geplaatst in de Opregte Haarlemsche Courant. Gerrit Nyhoff in Almelo was de distributeur in het arrondissement Almelo, zo adverteerde hij in deze krant op 20 januari 1814.

Medewerkers
Het Voorberigt van het Bijvoegsel is ondertekend door Jan Piek van Langen, stedelijke ontvanger te Schoonhoven.

Inhoud
De volledige teksten van besluiten en resoluties die in de Staatscourant zijn gepubliceerd.

Relatie tot andere periodieken
Voortgezet als: Staatsblad van het Koningrijk [Koninkrijk] der Nederlanden (1816-heden).

Exemplaren
¶ Den Haag: Koninklijke Bibliotheek: T 6000.

Rietje van Vliet