Stad en Landpost (1799) – editie Vos

Titelbeschrijving
Stad en Landpost.

Periodiciteit
Het eerste nummer wordt bekendgemaakt in advertenties in de Groninger Courant en Ommelander Courant van 22 januari 1799:

Bij A.F. Vos in de Geestelyke Maagden-Straat zal tweemaal in de Week (Maandags en Vrydags) worden uitgegeven de Stad en landpost […]. – No 1 is reeds te bekomen. – No. 2 aanstaande Vrydag, en zo vervolgens.

In de Ommelander Courant van 8 februari 1799 wordt later meegedeeld:

De Stad en landpost, waar van thans 5 No. het licht zien, kan vooreerst, door Verbod, geen voortgang hebben. De Lezer gelieve zich derhalven voor een korte tyd te vergenoegen, wyl de Drukker niet twyfelt of zal heel spoedig met de Uitgave kunnen continueren. – A.F. Vos.

Het verbod was van korte duur, zo blijkt uit de advertentie in diezelfde krant, d.d. 15 maart 1799.

Boekhistorische gegevens
Blijkens genoemde advertenties werd het blad uitgegeven door A.F. Vos te Groningen. Het is tevens te koop bij W. Zuidema en J. Oomkens Jz. ‘De Prys van ieder No. is 4 duiten’.

Inhoud
In de aangehaalde advertenties van 22 januari 1799 staat ook informatie over de inhoud. Zo zal de Stad en Landpost

zig alleenlyk bepalen, tot dat geen, het welk tot Algemeen Nut en Vermaak zal strekken. Buitenlands en Binnenlands Nieuws zullen wy ook mededelen, en die Byzonderheden welke den aandagt en de leeslust opwekken.

Exemplaren
Geen exemplaar gevonden.

André Hanou