Stichtsche Letterschat (1731)

Titelbeschrijving
Stichtsche Letterschat, onder de Zinspreuk, Omnes Natura Judices fecit.

Periodiciteit
De datering is gebaseerd op de advertentie in onder meer de ’s Gravenhaegse Courant van 2 november 1731, waarin de uitgever het nieuwe tijdschrift aankondigt. In de Oprechte Haerlemsche Courant van 8 november 1731 meldt hij dat het blad om de maand zal verschijnen. Het blad is echter nooit uitgekomen.

Bibliografische beschrijving
In octavo.

Boekhistorische gegevens
Blijkens genoemde advertenties was J. Broedelet uit Utrecht degene die het blad wilde uitgeven. Hij stuitte echter op verzet van de Amsterdamse boekverkopersfirma’s Wetstein en Onder de Linden, die concurrentie vreesden voor hun eigen geleerdentijdschriften (zoals Onder de Lindens Maendelyke Uittreksels, of de Boekzael der Geleerde Werrelt). De plannen van Broedelet werden hierdoor in de kiem gesmoord.

Inhoud
Volgens de advertenties zal het geleerdentijdschrift inhouden:

Uyttreksels van Boeken in alle faculteyten en Taelen, en inzonderheyd in de Engelsche; mitsgaders de Berichten van Letternieuws, ’t geen van tyd tot tyd in de voornaemste gewesten van Europa uytkomt, &c.

Exemplaren
Geen exemplaar gevonden.

Literatuur
¶ Mej. I.H. van Eeghen, De Amsterdamse boekhandel 1680-1725, deel 4 (Amsterdam 1978), p. 15-22, aldaar p. 19
¶ M.M. Kleerkooper en W.P. van Stockum Jr., De boekhandel te Amsterdam voornamelijk in de 17e eeuw. Biographische en geschiedkundige aanteekeningen, deel 2 (’s-Gravenhage 1916), p. 989-990.

Rietje van Vliet