Surinaamsche Courant en Algemeene Nieuwstijdingen (1797-1805)

Zie Weeklyksche Surinaamsche Courant (1793-1805) en de Surinaamsche Courant (1790 e.v.).