Toets-Steen (ca. 1800)

Titelbeschrijving
Toets-Steen.

Periodiciteit
Dit weekblad heeft vermoedelijk nooit bestaan. Scheltema (1849) zegt in zijn biografie van Jacobus Scheltema (1767-1835):

Zelfs heeft hij eens het voornemen opgevat, om zelf Redacteur te worden van een’, in gematigden toon geschreven, Week-blad, hetwelk den naam zou hebben gedragen van den Toets-steen, en waarvoor een Conspectus [sic], vol luim en en geest, ontworpen werd, doch vermits de Boek-handelaar, die de uitgave van hetzelve op zich had genomen, van oordeel was, dat een Week-blad geenen aftrek zou hebben, noch opgang kon maken, indien men daarin niet schold en schimpte, werd het plan aanstonds weder opgegeven. Zeker geschiedde dit tot zijn eigen nadeel, maar liever wilde hij zich deeze schade getroosten, dan voordeel te zoeken, door eene blaam op anderen te werpen. (p. 143-144)

Literatuur
¶ P. Scheltema, Het leven en de letterkundige verrigtingen van den geschiedschrijver Mr. Jacobus Scheltema (Amsterdam 1849).

André Hanou