Twee- en Dertig Bedestonden (1793)

Titelbeschrijving
Twee- en Dertig Bedestonden, verhandelende den Aart, de Eigenschappen, Kenteekens enz. van het Gebed. Mitsgaders deszelfs Nuttigheid, Noodzakelykheid en Aangenaamheid By God, als ook de Hulpmiddelen Om De Verstrooying Der Gedachten Onder Het Bidden Voor Te Komen enz. Alles geschikt om te toonen, hoe men te bidden hebbe, zo onze Bedestonden van eenige vrucht zullen zyn; met Toepassingen, Dankzeggingen en Gebeden naar de merkwaardige omstandigheden van ons vaderland in de jaaren 1747 en 1748.

Periodiciteit
Volgens het impressum: 1793. Voor het prospectus werd geadverteerd in de Oprechte Haerlemsche Courant van 21 maart 1793. Hierin staat dat de nr. 1 over twee weken zal verschijnen en dat de frequentie eveneens om de veertien dagen is.
Men kan er, gezien de bibliografische beschrijving, over twisten of we hier te maken hebben met een tijdschrift dan wel met een prekenbundel die in delen werd gepubliceerd.

Bibliografische beschrijving
De afleveringen, die elk twee ‘bedestonden’ bevatten’, tellen elk 48 pagina’s in groot octavo. In de bundel worden ze voorafgegaan door een titelpagina en een voorwoord bij deze heruitgave. Aan het einde volgt een nawoord, de inhoudsopgave en publicatielijst van de auteur. Niet de afleveringen zijn genummerd, maar de bedestonden zelf (met vermelding van de short title en de datum waarop de bedestonde is gehouden).

Boekhistorische gegevens
Haarlem, Christiaan Plaat. De uitgave is de tweede druk (Oprechte Haerlemsche Courant van 30 maart 1791) van de editie in kwarto die de Haarlemse boekverkoper Jan Bosch in 1747-1748 heeft uitgebracht. De auteur schrijft in zijn voorwoord:

By deezen tweeden druk myner Bedestonden, die by de eerste uitgaave om de zes weeken, en by stukjes van drie te gelyk het licht zagen, heb ik niets te voegen, dan eene dankzegging aan God voor den Zegen op dezelven gelegd, en Bede, dat Hy ook deeze Uitgave van veel vruchts doe zyn.

De prijs voor de complete set bedestonden bedroeg volgens Saakes’ Naamlijst uit februari 1794, deel 2: ƒ 4:16.

Medewerkers
Volgens de titelpagina: C.C.H. van der Aa, ‘Bedienaar des H. Evangelies in de Gemeente, toegedaan de Onveranderde Augsburgse Geloofsbelijdenis; Lid en Secretaris van de Holl. Maatsch. der Weetensch. te Haarlem’. Van der AA (1718-1793) was een geliefd predikant in de Lutherse gemeente te Haarlem. Op zijn naam staan verschillende bundels preken.

Inhoud
Zie de titelbeschrijving.

Bronnen
¶ Amsterdam, Universiteitsbibliotheek: KVB CAHAIS 1791-1797:73

Exemplaren
¶ Den Haag, Koninklijke Bibliotheek: 115 E 7
Full text

Rietje van Vliet