Vaderlandsche Vrouwtjes uit de Jordaan (1782)

Titelbeschrijving
De Vaderlandsche Vrouwtjes uit de Jordaan.

Periodiciteit
Titel volgens Boeles (1884). Deze schrijft:

Een soortgelijk blad als de beide laatstgenoemden heeft [Swildens] willen oprigten, of misschien werkelijk opgerigt, onder den titel [volgt titel]. […] Voor de waarschijnlijheid, dat het blad […] werkelijk in ’t licht is verschenen, pleit eenigzins de daadzaak, dat in een nummer van Dieuwertje en Grietje, dat wij onder de papieren van Swildens aantroffen (26 Dec. 1782, no. 52) de ‘vaderlandsche vrouwtjes’ sprekende ingevoerd worden. Mr. W.P. Sautijn Kluit […] berigtte ons echter, dat hij nimmer een blaadje onder dien titel heeft ontmoet.

Deze titel, als zodanig sindsdien in diverse bibliografiën opgenomen, lijkt qua druk dus een bibliografische ghost te zijn.

Inhoud
Boeles:

Wij vinden daarvan het eerste nummer in handschrift, behelzende ‘eene samenspraak over den oorsprong en het oogmerk van dit nieuw stukje’ ’t welk zou handelen ‘over de welvaart van Land en Stad, Boer en Burger, Rijk en arm, Schipper, Matroos en Soldaat, oorlog, vrede, huishouding, nering, hanteering, met één woord, over allerlei dagelijks voorkomende zaaken, en alles naar de tijdsomstandigheden geschikt.’ Verder geeft het een ‘Brief aan Lou en Krelis, over het behoud en de welvaart van onze magtige stad Amsterdam, over de couragie van de Nederlandsche vrouwen, en over de eer van den braaven gemeenen man en van alle braave matroosen en zeesoldaaten’.

Exemplaar
Geen exemplaar gevonden.

Literatuur
¶ W.B.S. Boeles, De patriot J.H. Swildens, publicist te Amsterdam, daarna hoogleeraar te Franeker. Zyn arbeid ter volksverlichting geschetst (Leeuwarden 1884), p. 123.

André Hanou