Vaderlandsche Wijsgeer (1793)

Titelbeschrijving
De Vaderlandsche Wijsgeer. 

Periodiciteit
Het titelblad meldt dat het een ‘week-blad’ is. Op 22 mei 1793 wordt in de Utrechtsche Courant geadverteerd voor de nrs. 1 en 2, die ‘wekelyks met een Nommer zullen vervolgt worden’. Na nr. 17 wordt het blad niet vervolgd, aldus Saakes’ Naamlijst in december 1793 (p. 376).

Bibliografische beschrijving
Uitgave in octavo. Elke aflevering bevat 8 bladzijden. Het geheel is doorgepagineerd 1-136. Het titelblok geeft de titel en nummeraanduiding.

Boekhistorische gegevens
Colofon nr. 1: ‘te Dordrecht, bij B.J. Morks, en alömme’.
Prijs: 1½ stuiver per aflevering (Saakes’ Naamlijst juni 1793, p. 320) en ƒ 1:5:8 voor het geheel (Saakes, december 1793, p. 376).

Inhoud
In de Rotterdamse Courant van 30 mei 1793 wordt bij de aankondiging van de nrs. 1 en 2 vermeld dat daarin alles

wat geschikt is, om den Mensch, als Burger van een Vryen Staat, zyne waarde te doen gevoelen, zyne verheven bestemming, als zoodanig een Wezen, te leren kennen hem te toonen, wat er vereischt wordt, om hem in deze betrekkingen, en tevens als een redenmatig onsterflyk bestaan, dat waarlyk VRY geboren word, ten vollen gelukkig te maken, op eene stoute, geenzints slaafsche, doch tevens bezadigde wyze, naauwkeurig onderzogt werd.

De eerste aflevering begint, na het aanhalen van Kotzebue (een hobby van de auteur), met algemene woorden over wat godsdienst, wijsbegeerte en gezond verstand vermogen om de mens goed, edel en gelukkig te maken. In het vervolg slaagt de schrijver er niet in ook maar ergens diepgaand op in te gaan. Het blad is een beetje spectatoriaal, een beetje sentimenteel, een beetje larmoyant, een beetje meditatief, een beetje erg wijdlopig. Het haalt nergens niveau.

Exemplaren
STCN 238938158

André Hanou
update 1-7-2023