Verzameling van alle de Stukken (1792)

Titelbeschrijving
Verzameling van alle de Stukken, gevonden in het cabinet van den Koning der Franschen bij den heere De La Porte, intendant der civile lyst, en andere persoonen; zederd den 10 augustus 1792. welke, ingevolge door het decreet van de Nationale Vergadering, door daartoe benoemde commissarissen zyn Geinventariseerd, en aan de Departementen en Arméen verzonden.
Enkele exemplaren (de vermeerderde uitgave) hebben na deze titel: benevens het rapport, des aangaande gedaan aan de Nationaale Vergadering; door Louis Jérome Gohier. Op zondag den 16 september daaraan volgende. Uit het Fransch vertaald.

Periodiciteit
Blijkens de Naamlijst van Saakes is deze Verzameling in vier stukjes verschenen. In november 1792 worden daar de nrs. 1 en 2 gemeld (p. 259) en in februari 1793 de nrs. 3 en 4, ‘Waar mede dit Werk Compleet is’ (p. 283). Een advertentie voor het ‘eerste stukje’ vindt men in de Leydse Courant van 22 november 1792.
De exemplaren in de KB hebben op de titelpagina’s van de relevante afleveringen, na Uit het Fransch vertaald, nog ‘No. 1’ en ‘No. 2’. Bij andere exemplaren komt dit niet voor.

Bibliografische beschrijving
Een beschrijving van de afleveringen van deze in octavo gedrukte teksten is moeilijk, omdat de exemplaren hetzij tekstueel onvolledig zijn (nog gezwegen van weggesneden titelpagina’s), hetzij behoren tot een onduidelijke ‘vermeerderde’ uitgave. Het lijkt erop dat nr. 1 bestond uit 96 pagina’s, nr. 2 uit de pagina’s 97-192, nr. 4 uit de pagina’s 353-454. Deze laatste aflevering lijkt in verschillende catalogi ten onrechte als nr. 3 beschouwd.
De versozijde van de titelpagina van nr. 2 vermeldt dat nr. 3 ‘binnen weinige dagen’ zal verschijnen.

Boekhistorische gegevens
Titelpagina’s: ‘Te Haarlem, By J. Tetmans, 1792’.
Voor nr. 1 wordt in de Leydse Courant van 22 november 1792 geadverteerd à 18 stuivers. Saakes daarentegen meldt in november 1792 dat de eerste twee afleveringen elk 15 stuivers kosten (p. 259); in februari 1793 kosten de nrs. 3 en 4 samen ƒ 1:10 (p. 283).

Inhoud
In deze verzameling vindt men onder meer brieven door en aan Lodewijk XVI, betreffende regeringskwesties; gedane uitgaven, bijvoorbeeld ten behoeve van koningsgezinde drukkers; rekeningen (snuifdozen); documenten waaruit blijkt dat het rijkszegel aan onbevoegden uitgeleend was; enzovoorts. Het levert uiteraard materiaal dat een rol zou gaan spelen bij de terdoodveroordeling van Lodewijk.
De Vaderlandsche Letteroefeningen bespraken het werk (nr. 1 in 1792, p. 642-644; nrs. 2-4 in 1793, p. 320-322) en lieten voorzichtig merken dat Lodewijk toch wel dom geweest was.

Exemplaren
¶ Den Haag, Koninklijke Bibliotheek: PFL. 22040 (nrs. 1, 2)
¶ Amsterdam, Universiteitsbibliotheek: O 60-237 (nrs. 3, 4).
¶ Full text nr. 1 (1792), nr. 2 (1792)

André Hanou