Verzameling van Authentique Stukken (1793-1796)

Titelbeschrijving
Verzameling van Authentique Stukken, kunnende dienen tot Bijlaagen voor de Nieuwspapieren, van het jaar 1793. (Eerste deel.) Derde druk. Van januarij tot julij.
Deel 2, 3 en 4 bevatten de authentieke stukken van 1794; deel 5 bevat die van 1795 én 1796.
NB Een eerste druk van dit eerste deel is (nog) niet aangetroffen.

Periodiciteit
De ‘Voorreede’ behorend bij de eerste aflevering (‘stuk’), gedateerd 18 februari 1793 en geschreven door ‘De Verzamelaars’, spreekt over het beoogde nut en over het voornemen ‘ieder halve maand één Stukje van 40 à 50 bladz. af te leveren tegen 5 a 6 St.’ Zij vinden het op dit moment echter onmogelijk voor de toekomst een precieze tijd van verschijnen, en prijs, op te geven.
Uit Saakes’ Naamlijst van april 1793 (p. 299) blijkt eveneens het voornemen elke twee weken een aflevering uit te geven.
In het prospectus voor de Verzameling staat de mededeling dat het periodiek vanaf februari 1793 om de twee weken zal uitkomen. Voor nr. 2 wordt geadverteerd in de Leeuwarder Courant van 23 maart 1793. In totaal zijn er 5 delen verschenen

Bibliografische beschrijving
De opbouw en lengte van de afleveringen van dit blad in octavo loopt niet zeer uiteen. Het voorwerk bevat french title en titelpagina.

Daarna volgt op p. 1 een titelblok met short title, waarop onmiddellijk de tekst volgt. De delen bevatten respectievelijk 424, 558, 624, 540, 504 pagina’s, in steeds nieuwe paginanummering. Tenslotte volgt het nawerk: ‘Register der stukken’.

Boekhistorische gegevens
De titelpagina’s van alle delen in de gebruikte serie hebben:

Te Amsterdam, Te bekomen bij J.L. van Laar Mahuet, H. Keijzer, J.W. Smit enz. – Rotterdam J. Holstein, D. Vis, J. Meijer enz. – Dordrecht A. Blussé en Zoon – Haarlem van Brussel en Tetmans – Leiden Herding, en verder alöm door gansch Nederland.

Men vindt echter titelpagina’s van delen met een andere opgave van verkooppunten.
In het prospectus staat J.W. Smit als eerste op de lijst verkopers. De prijs per aflevering was volgens opgave van Saakes 5 à 6 stuivers.
Het bestaan van drie drukken wijst erop dat er veel vraag was naar de Verzameling.

Inhoud
De Verzameling bevat vooral stukken met een ‘principiële’ inhoud. Die stukken kunnen zeer verschillend van aard zijn: redevoeringen van belangrijke politici en cultuurdragers; brieven; adviezen; documenten.
Zo vindt men een redevoering door Condorcet in de Nationale Conventie (15 februari 1792), de Verklaring van de Rechten van de Mens en de Burger, en de petitie van Elisabeth Wolff aan de Conventie om financiële ondersteuning. Geheel Europa levert materiaal, maar vooral Frankrijk. Geleidelijk aan worden meer Nederlandse stukken opgenomen.
De Voorrede van deel 1 zegt geen extremer stukken te zullen opnemen (zoals ‘het Atheïstisch Advis van Dupont’).

Exemplaren
¶ Leiden, Universiteitsbibliotheek: 232 D 1-5
¶ Amsterdam, Universiteitsbibliotheek: CAHAIS 1791-1797 (prospectus)
¶ Full text deel 1 (1792, p. 1-42)

André Hanou