Vrolyke, Satyrique en Comique Courant (1762)

Titelbeschrijving
Vrolyke, Satyrique en Comique Courant der Heeren en Juffrouwen.

Periodiciteit
Het weekblad, dat iedere maandag in de winkel lag, moet eind maart of begin april voor het eerst zijn verschenen (Leydse Courant 24 maart 1762). Of het werkelijk is verschenen, is zeer de vraag.

Boekhistorische gegevens
De uitgever is niet bekend.
Het zou Pieter Gillissen uit Middelburg geweest kunnen zijn. Hij adverteerde op 23 maart 1762 in de Middelburgse Courant dat het blad bij hem te koop was. Op 17 april 1762 maakte hij in dezelfde krant gewag van een prospectus (‘Berigt’) over het blad. De winkelprijs bedroeg 1 stuiver per aflevering.
Een tweede kandidaat is de Bommelse uitgever Kanneman, die in de Leydse Courant van 12 mei 1762 eveneens adverteerde voor de Vrolyke Satyrique en Comique Courant der Heeren en Juffers en het prospectus ervan.
Beide boekverkopers kunnen ook distributeur zijn geweest.

Inhoud
De advertentie in de Leydse Courant van 24 maart 1762 meldt:

geschikt tot een vermakelyke Tydkorting by de Koffy- Kap- en Theetafel op Saletten, Bezoeken, Gezelschappen en alle Divertissementen; een Tydschrift, zoo als nog nooit iets diergelyks is uitgegeeven, beschryvende in een bevallige trant de byzonderheeden, Minne Gesprekken en Gevallen der Verliefde Minnaars en Minnaaressen.

Exemplaren
Geen exemplaar teruggevonden.

Rietje van Vliet