Vroolyke Onzigtbaare (1772-1773)

Titelbeschrijving
De Vroolyke Onzigtbaare.

Periodiciteit
In de Leydse Courant van 2 november 1772 en 4 januari 1773 meldt de uitgever van het blad Iets over Alles (1772-1773) dat De Vroolyke Onzigtbaare achter de nrs. 1 en 10 van dat blad gevoegd is, ‘tot vermaak van den Leezer’.
Op grond hiervan mag men aannemen dat de Onzigtbaare minstens 10 maal verschenen is. In ieder geval is nr. 3 verschenen, dat als ‘’t Vervolg van de ONZICHTBAARE, No. 3. die heden is uitgekomen’ na pagina 14 van De Vrolyke Bazuin-Blaazer (1772-1773) is opgenomen. Het telt twee pagina’s; aangezien er is doorgepagineerd, staan die op p. 15-16. In de laatste regel wordt nr. 4 aangekondigd, over ‘agt dagen’ te verschijnen, maar nergens is enige datum vermeld. Met ‘de Onzichtbaare’ zal De Vroolyke Onzigtbaare zijn bedoeld.

Bibliografische beschrijving
In octavo.

Boekhistorische gegevens
Volgens genoemde advertenties werd het blad uitgegeven bij A. Bakker, in de Pylsteeg te Amsterdam.
Prijs per aflevering: 2 stuivers.

Medewerkers
De auteur is de broodschrijver Nicolaas (Klaas) HOEFNAGEL (1735-1784) op grond van zijn auteurschap van Iets over Alles.

Relatie tot andere periodieken
Het vorige tijdschrift van Hoefnagel heet Neerlandsch Echo (1770)

Exemplaren
Geen exemplaar gevonden.

Literatuur
¶ A.J. Hanou, ‘Bibliografie Nicolaas Hoefnagel (1735-1784), deel 1’, in:  Documentatieblad Werkgroep 18e eeuw 18 (januari 1973) p. 21-43, in het bijzonder p. 25 en 34 en de aldaar genoemde literatuur.

André Hanou/Pieter van Wissing
update 15-12-2021