Weeklykse Portrait van de Ongodistery (1722)

Titelbeschrijving
Weeklykse Portrait van de Ongodistery.

Periodiciteit
Het enig bekende over dit tijdschrift is te vinden in een advertentie in de Amsterdamsche Courant van 22 juli 1722:

t’Amsterdam by S. Schouten, Boekverkoper in de St. Lucyesteeg, zal op Maendag den 6 July, en vervolgens alle Maendagen, uytgegeven werden, Het Weeklykse Portrait van de Ongodistery, waer door dezelve uyt haer verborgenste schuylhoeken openbaerlyk ten toon gestelt, van haer vermommingen ontmascert, en onpartydig wederlegt werd, met aenwyzinge van desselfs schrikkelyke uytwerkingen, gevaerlyke gevolgen, en verwoestingen van burgerlyke zamenwooningen, alles tot weder nodiging der afgedwaelde verstanden, en waerschouwinge der deugdelyke en godvrugtige menschen: het welke ook te bekomen zal zyn by de Boekverkopers in andere steden.

Exemplaren
Geen exemplaar bekend.

André Hanou