Weeklykse Portrait van de Ongodistery (1722)

Titelbeschrijving
Het Weeklykse Portrait van de Ongodistery.

Periodiciteit
Het enig bekende over dit maandags weekblad is te vinden in de Amsterdamsche Courant van 2 juli 1722, waarin wordt aangekondigd dat 6 juli 1722 de eerste verschijningsdag is. De informatie in dit lemma is gebaseerd op deze advertentie.

Boekhistorische gegevens
Genoemde advertentie meldt als uitgever: ’t’Amsterdam by S. Schouten, Boekverkoper in de St. Lucyesteeg’.

Inhoud
Over de inhoud van Het Weeklykse Portrait van de Ongodistery meldt de advertentie:

waer door dezelve uyt haer verborgenste schuylhoeken openbaerlyk ten toon gestelt, van haer vermommingen ontmascert, en onpartydig wederlegt werd, met aenwyzinge van desselfs schrikkelyke uytwerkingen, gevaerlyke gevolgen, en verwoestingen van burgerlyke zamenwooningen, alles tot weder nodiging der afgedwaelde verstanden, en waerschouwinge der deugdelyke en godvrugtige menschen: het welke ook te bekomen zal zyn by de Boekverkopers in andere steden.

Exemplaren
Geen exemplaar bekend.

André Hanou