Weekblad over den Bijbel (1802-1807)

Titelbeschrijving
Weekblad over den Bijbel, ten nutte van Mingeoefenden; door een gezelschap vrienden van de waare Verlichting.

Periodiciteit
Zaterdags weekblad dat vanaf begin 1802 het licht zag, zo blijkt uit de Groninger Courant van 11 mei 1802. Het blad heeft zes jaar bestaan, blijkens de opgave bij Saakes in zijn Naamlijst van december 1807 waar hij meldt dat het ‘VIde en laatste Deel. No. 1-52, met Tijtel en Inh.’ verkrijgbaar is (p. 383).

Bibliografische beschrijving
In octavo.

Boekhistorische gegevens
Groningen, Willem Zuidema; althans het eerste nummer werd tevens te Amsterdam bij J. van der Heij uitgegeven. Nr. 1 kostte volgens Saakes in mei 1802 (p. 321) 1 stuiver; deel 6 met titelpagina en inhoudsopgave moest ƒ 3:6:4 opbrengen; en alle delen samen ƒ 16:11:4.

Medewerkers
Blijkens de titel werd het blad geschreven ‘door een gezelschap vrienden van de waare Verlichting’.

Inhoud
In de genoemde advertentie in de Groninger Courant staat dat het weekblad is bedoeld ‘ten nutte van mingeoefenden’.
De inhoud is duidelijk orthodox getint. Dat blijkt uit recensies zoals in de Vaderlandsche Letteroefeningen van 1808, p. 448, waar over het zesde deel opgemerkt wordt:

[De vertogen] zijn oordeelkundig en tevens bevattelijk geschreven, zonder af te dalen tot eenen platten stijl, of te vermoeijen door wijdloopigheid. Bijbelsch regtzinnig, heerscht in dezelven eenen gemoedelijken aandrang tot pligtsbetragting: zoodat wij dit Weekblad ter lezing gerustelijk durven aanbevelen.

Vergelijkbaar daarmee is het oordeel in de Boekzaal der Geleerde Wereld van 1806 over deel 5: men vindt in ‘eene veraangenamende afwisseling de voornaamste leerstukken in den Bijbel vervat; gelijk ook de Karakters der Personen daar in voorkomende’ (p. 182). Hier wordt overigens tevens opgemerkt dat er van de voorgaande delen nog enkele exemplaren verkrijgbaar zijn, voor ƒ 2:13:0 per deel.
In de Boekzaal van juli 1808 vindt men op p. 26-33 een recensie van het zesde deel van ‘dit voortreffelijk Weekblad’, en, belangrijker nog, een opgave van de inhoud van de 52 vertogen van dat deel. De eerste vijf zijn: ‘1. Over de uitbreiding en voortplanting van het Christendom, een bewijs voor deszelfs waarheid. 2. Job. 3. Job en zijne vrienden. 4. Jezus als Hogepriester beschouwd. 5. De leer der H. Schrift, aangaande de vergeving der zonden’.

Exemplaar
Geen exemplaar bekend.

André Hanou