Weekelyks Nieuwspapier voor Kinderen (1781)

Titelbeschrijving
Weekelyks Nieuwspapier voor Kinderen.

Periodiciteit
Dit maandagse weekblad moet zijn begonnen op 1 januari 1781, blijkens een advertentie in de Leydse Courant van 8 januari 1781. Daarin wordt bericht dat ‘heden’ de tweede aflevering van deze titel wordt uitgegeven, ‘zynde een Werkje in eenen geheel nieuwen smaak in gerigt, en geschikt om de jeugd, op eene gemaklyke wyze, door eene aangenaame verscheidenheid te leeren, zonder het geheugen te bezwaaren’.
Op 9 maart 1781 vindt men een advertentie voor dit blad in dezelfde krant, waarin wordt gemeld dat er reeds 10 ‘vertogen’ zijn verschenen, ‘dienende om den smaak der Jeugd te verbeteren’.
De informatie in dit lemma is gebaseerd op beide advertenties.

Boekhistorische gegevens
‘By Albert van der Kroe op den Dam te Amsterdam […] ieder Vertoog kost één en 1 halve St., en word alle Maandagen uitgegeeven’.

Inhoud
De opzet van de afleveringen is bekend uit de advertentie in de Leydse Courant voor het tweede nummer:

Het behelst I. Geopgraphische Beschryving van de bekende Waerelddeelen, welke afgehandeld zynde, door de Historie aller Volken zal vervangen worden. II. Vaderlandsche Byzonderheeden. III. Oude Naamherkomsten. IV. Uitvindingen. V. Leerzaame Verhaalen en Raadgeevingen. VI. Mengelwerk, bestaande in Raadzeltjes, Puntspreukjes enz.

Exemplaren
Geen exemplaar gevonden.

Literatuur
¶ P. Buijnsters, Bibliografie van Nederlandse school- en kinderboeken 1700-1800 (Zwolle 1997), nr. 1677
¶ Marjoke Rietveld-van Wingerden, ‘Het jeugdtijdschrift; twee eeuwen jeugdcultuur en opvoeding’, in: Literatuur zonder Leeftijd 6 (1992), p. 48-55, aldaar p. 51.

André Hanou