Weeklyksche Akademie Courier (1726-1727)

Titelbeschrijving
Weeklyksche Akademie Courier.
Alternatieve titels:
Akademie Courier.
Utrechtsche Academie-Courier.
Utregtsche Academie-Courier.
Utrechtsche Accademie-Courier.

Periodiciteit
Over het bestaan van deze periodiek worden we ingelicht door Jacob Campo Weyerman. De Akademie Courier had kennelijk kritiek geuit op zijn schrijfstijl in de Maandelyksche ’t Zamenspraaken, tussen de Dooden en de Leevenden (1726), waarop Weyerman verontwaardigd aan het einde van nr. 6 beloofde, in een van zijn gebruikelijke ‘waarschouwingen’, het tegendeel te bewijzen:

Den Schryver [Weyerman] zal Zonneklaar aantoonen, Dat zyn Zamenspraaken niet zyn opgepropt met duystere, ingewikkelde, en niet al te stichtelyke Uytdrukkingen, gelyk als een onkundige Boekworm die misdoopt in zyn Voddemarkts Briefje, getytelt, den Akademie Courier; maar in tegendeel Byzonderheden behelzen, tot nog toe by geen Schryvers behandelt op een ordentlyke en op dezelve tyd vrolyke Schryfwyze. (p. 502)

Om welk blad het hier gaat, is niet duidelijk. Vermoedelijk hebben onderstaande verwijzingen betrekking op hetzelfde tijdschrift.
In zijn Antwoord van Joan vanden Honert, T.H. Soon […] op het geene de heeren Joannes Drieberge, en Kornelis Westerbaen, Willemsz […] onlangs tegen […] een gedeelte syner Verhandeling van Gods niet algemeene, maar bysondere genade, geschreven hebben (Leiden 1726) verwijst Van den Honert naar de ‘Utrechtsche Academie-Courier’ van 27 juli 1726. Dit blad moet ook nog in 1727 hebben bestaan, getuige de verwijzing van de Leidse hoogleraar theologie in zijn Vertoog der veelvuldige redenen, door welke Joan vanden Honert, T.H. Soon […] bewogen is, het onlangs uytgekomen Vervolg der aanmerkingen van […] Joannes Drieberge […] voor eerst onbeantwoord te laten (Leiden 1727). Daar spreekt hij over ‘den Utregtsche Academie-Courier’ van 29 maart 1727 (p. 190).
Op 31 juli 1727 adverteerden de Amsterdamse boekverkoper Lakeman en zijn Utrechtse collega Kroon in de Amsterdamse Courant voor een gezamenlijke folio-uitgave Gedagtenis van Huig de Groot, Fenix der Nederlandse Geleerden: ‘Een Werk waer van men een wydlopig berigt vind in den Utrechtschen Accademie-Courier van den 19 July 1727 […]’. —Is het soms Willem Kroon die de Akademie Courier heeft uitgegeven?
Zeer waarschijnlijk is dit Utrechtse blad identiek aan de Weeklyksche Akademie Courier voor ’t Jaar 1727, die blijkens de veilingcatalogus van de boeken van Aris van der Mieden uit 1794 in Utrecht moet zijn uitgekomen (p. 250).

Exemplaren
Geen exemplaar bekend.

Bronnen
Bibliotheca Miedeniana, sive catalogus librorum, selectissimorum et bene compositorum, in fere omnibus facultatibus, praecipuis eruditionis classibus, scientiis, ac linguis; quos collegit et reliquit vir nobilissimus, ampliissimus Aris van der Mieden, J.U.D. Toparcha oppiduli & dominatus Opmeer […] (Den Haag, J. Thierry en C. Mensing 1794).

Rietje van Vliet