Weeklyksche Saturdagsche Utrechtsche Courant (1795)

Titelbeschrijving
¶ Weeklyksche Saturdagsche Utrechtsche Courant (1795).

Periodiciteit
De krant verscheen wekelijks op zaterdag, van 7 februari t/m 2 mei 1795.
Nr. 1 verscheen titulair als extra-nummer van de Utrechtsche Courant, maar in zijn toelichting geeft de courantier aan het als een zelfstandige publicatie te zien die hij wekelijks wil vervolgen.

Bibliografische beschrijving
De Weeklyksche Saturdagsche Utrechtsche Courant bestaat uit een tweezijdig bedrukt vel folio, waarop de tekst in twee kolommen is afgedrukt. De teksten worden vervolgd in de buitenmarge, die een 90 graden gekantelde tekst bevat. 
De hoogte van de krant is 43 cm. In het titelblok prijkt het wapen van Utrecht, als bewijs dat het een geoctrooieerde krant is.
Nr. 1 wordt gepresenteerd als extra-nummer van de Utrechtsche Courant.

De volgende afleveringen hebben als titel Weeklyksche Saturdagsche Utrechtsche Courant.

Boekhistorische gegevens
De krant werd uitgegeven en gedrukt in Utrecht. De orangistische courantier Johannes Olivier had daar op 29 oktober 1787 van de vroedschap het octrooi op het uitgeven van de Utrechtsche Courant toegewezen gekregen. Die krant verscheen op maandag, woensdag en vrijdag. In februari 1795 bracht Olivier de zaterdagkrant op de markt.
Hoewel er naast de Utrechtsche Courant geen kranten in de stad Utrecht mochten worden gedrukt of uitgegeven, zette Olivier de Weeklyksche Saturdagsche Utrechtsche Courant in de markt als een afzonderlijke publicatie. Er zijn geen aanwijzingen dat hij daarover het stadsbestuur had geconsulteerd of ingelicht; niettemin zijn er tegen deze krant geen maatregelen getroffen. 
Olivier licht zijn initiatief toe met een Nota Bene direct onder het titelblok van nr. 1:

NB. Deeze EXTRA-COURANT, byzonder geschikt tot de mededeeling der jongste Gebeurtenissen in deeze Provincie, alhoewel niet met volstrekte uitsluiting van andere Berichten, zal weekelyks met een Nummer worden vervolgd, en de Expeditie provisioneel op den zelfden voet als die der Ordinaire Utrechtsche Courant worden ingericht. Nadien dit Weekblad des Saturdags zal worden uitgegeeven, zal hetzelve ook kunnen dienen tot Advertenties welke men alhier op den Marktdag gaarne oogenblikkelyk zoude geplaatst zien.

Olivier zag dus de berichtgeving over de binnenlandse situatie na de omwenteling in januari 1795 als speerpunt van de zaterdagse krant.
Na de machtswisseling in januari 1795 was het wachten op het moment waarop Johannes Olivier in ongenade zou vallen. Dat gebeurde begin mei 1795: Oliviers octrooi op de Utrechtsche Courant werd ingetrokken en de krant werd verboden. Het laatste nummer van die krant is op vrijdag 8 mei 1795 verschenen. Waarschijnlijk was Olivier hierop voorbereid en had hij besloten zelf ook de uitgave van de Weeklyksche Saturdagsche Utrechtsche Courant te staken. In ieder geval is deze krant na 2 mei niet meer verschenen. 
Wel kwamen direct na het verbod de Stichsche Courant (1795-1796) en de Weeklyksche Saturdagsche Stichtsche Courant (1795-1796) ten tonele, op naam van Margaretha Weygel, de nicht van de eerste vrouw van Johannes Olivier, en wederom met Utrecht als vestigingsplaats. Het eerste nummer van de Weeklyksche Saturdagsche Stichtsche Courant werd al op 9 mei 1795 in omloop gebracht.

Medewerkers
De krant verscheen op naam van Johannes Olivier, die het octrooi voor de Utrechtsche Courant hield. Omdat hij indertijd als uitgever ook de redactie voerde over de Geldersche Historische Courant (1786-1787), is het aannemelijk dat hij dit eveneens deed voor zijn Utrechtse kranten. Dit geldt tevens voor Margaretha Weygel, die haar medewerking had verleend aan de Geldersche Historische Courant en zeer waarschijnlijk ook aan de Weeklyksche Saturdagsche Utrechtsche Courant.

Inhoud
De Weeklyksche Saturdagsche Utrechtsche Courant is vrijwel geheel gevuld met (landelijk, provinciaal en stedelijk) binnenlands nieuws. Hoewel de courantier uitgesproken orangistisch was, lijkt hij nu, ten tijde van de Bataafse Republiek, zijn politieke visie voor zich te houden. De krant probeerde het gezag niet opzichtig voor het hoofd te stoten.

Relatie tot andere periodieken
De Weeklyksche Saturdagsche Utrechtsche Courant was een bijproduct van de Utrechtsche Courant
De krant is per 9 mei 1795 voortgezet als de Weeklyksche Saturdagsche Stichtsche Courant.

Exemplaren
¶ Utrecht, Het Utrechts Archief: bibliotheek L 63 I c-i, meegebonden bij de Utrechtsche Courant (alleen op microfilm raadpleegbaar)
¶ Full text aflevering 14 maart 1795 

Literatuur
¶ W.P. Sautijn Kluit, ‘Hollandsche en Fransche Utrechtsche couranten’, in Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap te Utrecht, deel 1 (Utrecht 1877), p. 26-168.

Jac Fuchs