Weg, de Waarheid en het Leven (1801-1803)

Titelbeschrijving
De Weg, de Waarheid en het Leven: of korte en eenvoudige omschryving der levensgeschiedenisse van onzen heere Jesus Christus, in overeenstemming der vier evangelisten, met eenige nadere ophelderingen, by wyze van gemeenzaame gesprekken; door Johannes van Gogh, lid van de gereformeerde gemeente in ’s Hage.

Periodiciteit
Weekblad, waarvoor voor het eerst werd geadverteerd op 14 januari 1801 in de Nieuwe Haagse Nederlandse Courant. Saakes’ Naamlijst meldt in februari 1801 de verkrijgbaarheid van de eerste aflevering (p. 205). Eind van dat jaar waren blijkens de Naamlijst de nrs. 1-52 (deel 1) verschenen (p. 286) en eind 1802 de nrs. 53-104 (p. 381). In deel 3, het als enige bewaard gebleven deel, bevinden zich de nrs. 105-156. Daarmee is eind 1803 het tijdschrift besloten: de geschiedenis was ten einde, en op de laatste pagina van dat deel dankt een leerling voor de arbeid ‘na vyf [sic] agtereen volgende jaaren aan ons besteed’ (p. 416).

Bibliografische beschrijving
Uitgave in octavo. Elke aflevering bevat 8 pagina’s. In het bewaarde deel 3 bevinden zich 416 doorgenummerde bladzijden, na een voorwerk met IV bladzijden (titelpagina, goedkeuring van de classis Den Haag, en inhoudsopgave). Het titelblok heeft telkens de titel De Weg, de Waarheid en het Leven, en een nummeraanduiding.

Boekhistorische gegevens
Impressum deel 3: ‘In ’s Hage, by Vosmaer en zoonen, 1803’. De eerste aflevering kostte in februari 1801, volgens Saakes’ Naamlyst, 1 stuiver (p. 205); de nrs. 1-52 kostten ƒ 2:12 (p. 286), net als de nrs. 53-104 (1802, p. 381).
Saakes vermeldt in 1811, bij een nieuwe (?) uitgave: ‘In de jaren 1801, 1802 en 1803 bij Weekbladen uitgegeven, eerst bij H.C. Susan [Den Haag], en naderhand bij Vosmaer en Zoonen, à ƒ 7 – 16 – , doch nu te bekomen bij A. Hoogstraten, aldaar, à ƒ 3 –’ (p. 225).

Medewerkers
Van Johannes VAN GOGH is buiten het in de titel vermelde niets bekend. Saakes meldt in zijn Naamlijst van februari 1801 dat hij de auteur is geweest van het blad De Vriend der Behoeftigen (1799-1800).

Inhoud
In het voorbericht van de eerste aflevering van deel 3 wordt gestipuleerd dat deel 1 vooral gericht was op het ongeloof van onze tijd, en deel 2 het oog hield op de zonde van onbekeerlijkheid. Deel 3 wil waarschuwen tegen het kwaad van ‘de verkeerde begrippen van de leere der onmagt, der verzoening, en de bedelinge des H. Geestes, tot geloof en bekering’, zoals die in zwang zijn bij belijdende gereformeerden.
In de gewone afleveringen vindt men, na opgave van relevante bijbelplaats(en), een doorlopende geschiedenis van het leven van Jezus. Dit gebeurt in de vorm van samenspraken over teksten uit het evangelie, tussen ‘Geoefend christen’ en een aantal anderen: Heilzoekende, Aardsgezinde, Lichtzinnige, Leergraage, Bekommerde.

Exemplaren
¶ Utrecht, Universiteitsbibliotheek: TT 587 (deel 3).

André Hanou