Wekelykschen Gendschen Waerzegger (1792)

Titelbeschrijving
Wekelykschen Gendschen Waerzegger.

Periodiciteit
Voor zover bekend verscheen er slechts één ongedateerde aflevering (eind 1792). Dat het een periodiek betreft, wordt afgeleid van de titel.

Bibliografische beschrijving
Nr. 1 bevat twaalf genummerde pagina’s in kwarto.
Het titelblok bevat alleen de titel; het volgnummer en de datum ontbreken.

Boekhistorische gegevens
De Wekelykschen Gendschen Waerzegger werd in Gent uitgegeven. De catalogus van de universiteitsbibliotheek te Leuven wijst stadscourantier Jean François Meyer aan als drukker-uitgever.

Medewerkers
De auteur gaat schuil onder de naam ‘Pier la la’, de folkloristische schelmfiguur uit Gent en omstreken. Onder deze naam verschenen ook andere werkjes, bijvoorbeeld: Pier La La protesteert tegen de zoogenaemde Administratie Generael van Vlaenderen (1793), Den conscienteusen Pier-La-La, refuserende den eed van vryheyd en gelykheyd ende souvereyniteyt des volks (1793) en Verdediging van Pier La, La, tegen eenen hertnekkigen representant, en zynen boozen aenhang, nog in het Nederland (Leuven, 1793).

Inhoud
In dit anti-Franse blad worden de excessen van de Fransen aangeklaagd. De auteur verdedigt adel en geestelijken; hij verzet zich tegen de Gentse jacobijnen. Aan het slot beklaagt hij ‘uyt ganscher herten alle Natien en Landen, die vallen onder het droevig lot van de Fransche Vryheyd of om beter te seggen, Fransche wulpsheyd’.

Exemplaren
¶ Gent, Universiteitsbibliotheek: BIB.J.002113
Full text

Literatuur
¶ H.J. Vieu-Kuik en J. Smeyers, Geschiedenis van de letterkunde der Nederlanden, deel 6 (Antwerpen/Amsterdam 1975), p. 537
¶ F. Vanderhaeghen, Bibliographie gantoise. Recherches sur la vie et les travaux des imprimeurs de Gand, deel 5 (Gent 1865), p. 204.

Rietje van Vliet