Winter-Post (1802)

Titelbeschrijving
Winter-Post.

Periodiciteit
Het bestaan van dit weekblad is slechts bekend, ten eerste, uit advertenties in de Groninger Courant van 24 november en 4 december 1801, luidend:

De winter-post rydt door het land, tot nut van boer en burgerstand; Onder deezen Tytel zal eerstdaags by de Boekhandelaaren J.H. Bolt en W. Zuidema alhier, door en onder ’t opzicht van den Heer Van Heyningen Bosch, een Weekblad worden uitgegeeven, waarvan een uitvoeriger Bericht, alomme gratis is te bekoomen.

Ten tweede wordt de inhoud van de nrs. 8-9 opgegeven in de Ommelander Courant van 26 maart 1802. Het blad zal dus vanaf begin 1802 verschenen zijn.

Boekhistorische gegevens
J.H. Bolt en W. Zuidema, te Groningen.

Medewerkers
Matthaeus VAN HEYNINGEN BOSCH (1773-1821) werd, als patriot, in 1796 lid van de Gedeputeerde Staten van Groningen. Later werd hij uitgever-boekhandelaar, en in 1806 hoofdredacteur van de Ommelander Courant. Als schrijver publiceerde hij vooral leesboekjes voor kinderen 7-9 jaar (naast poëzie en toneel).

Inhoud
Slechts de inhoud van de nrs. 8-9 is bekend via genoemde advertentie in de Ommelander Courant van 26 maart 1802:

Den Inhoud van het 8ste Nommer van den Winterpost, die heden by J.H. Bolt en W. Zuidema, voor den gewoonen prys, wordt uitgegeven, is, als volgt: XXIX Oplossing van de Charade (voorkomende in Nommer 7); En hoe men daardoor, het vernuft der Kinderen kan opscherpen XXX Raadsel. XXXI over den Oorsprong van de Spreekwoorden: als men van den Droes spreekt, is hy altoos naby; en: de Droes zal je haalen, opgeheldert uit de Vaderlandsche Geschiedenissen. – En zal dit Nommer, (geschreeven, in den smaak van Salzmanns Thuringer Boode) aanstaande Donderdag gevolgd worden van het 9de Nommer, dat, onder anderen zal behelzen, het vierde Hoofdstuk der waarachtige Historie van een’ armen Weever, die, met Vrouw en Kinderen, door vlyt en spaarzaamheid, ryk en gelukkig wierd. (Eene zoortgelyke geschiedenis als de Hendrik en Anna, door de Maatschappy Tot Nut van ’t Algemeen uitgegeeven.)

Exemplaren
Geen exemplaar gevonden.

Literatuur
¶ H. van der Laan, Het Groninger boekbedrijf (Assen 2005), p. 191-193.

André Hanou