Zondagsblad voor Godsdienst en Christendom (1796-1797)

Titelbeschrijving
Zondagsblad voor Godsdienst en Christendom.

Periodiciteit
Voor nr. 1 wordt geadverteerd in de Rotterdamse Courant van 8 november 1796. Deze aflevering zal alle zaterdagen worden vervolgd. In december 1796 meldt Saakes in zijn Naamlijst (p. 309) dat er 10 nrs. zijn verschenen. Er zijn echter 16 ongedateerde afleveringen bekend; die moeten deels in 1797 zijn verschenen.

Bibliografische beschrijving
In groot octavo.
Nr. 1 is een dubbelnummer.

Boekhistorische gegevens
Uitgever is C. van Dries, Rotterdam. Prijs per aflevering: 1½ stuiver.
De uitgever heeft in 1797 op opvallende wijze de voorraad onverkochte Zondagsbladen opnieuw in de markt gezet. In februari van dat jaar bracht hij namelijk het Godsdienstig Magazyn voor Predikanten uit, dat vrijwel geheel bestaat uit afleveringen van het Zondagsblad.

Medewerkers
Volgens de advertentie is de auteur Willem GOEDE (1764-1839), voormalig luthers predikant te Kampen en sinds 1795 remonstrants predikant te Rotterdam. Hij heeft meer tijdschrift titels op zijn naam staan.

Inhoud
Genoemde advertentie meldt over de inhoud en de doelgroep het volgende:

Korte Schetzen van Leerredenen over alle de Waarheden en Plichten van den Christelyken Godsdienst, uitgewerkte Cathechisatien, Verklaringen van moeilyke Bybelplaatsen en Bybelsche Uitdrukkingen, korte Leerredenen voor de Jeugd, beschouwingen der Natuur enz., met één woord, alle zoodanige Onderwerpen, die CHRISTENEN in de waarheid grondvesten, in het Geloof versterken, tot de Deugd aanmoedigen en in de Christelyke Broederliefde bevestigen kunnen. Men vind in dit eerste Nommer […] den aanleg van het Blad breeder geschetst in het slot eener Predikschets over Col. 1. vs. 9-13, handelende over de verplichting der Christenen, om te streeven na eene steeds toenemende Godsdienstige verlichting; met den afloop van dit Blad, dienstig voor yderen Christen, vooral in deze dagen, ja zelfs voor Christen Leeraars, zal men een volledig Werk bezitten over alle de gewichtigste Waarheden en plichten van het Christendom, vrymoedig, ernstig en bescheiden voorgedragen.

Op 6 december 1796 staat in de Oprechte Haarlemse Courant opnieuw een uitgebreide inhoudsopgave, deze keer van de nrs. 4, 5 en 9:

Dit Weekblad levert korte Verhandelingen over alle de Leerstellingen en Zedenplichten van den natuurlyken en geöpenbaarden Godsdienst, geeft de beste Schryvers op, die Geleerden zo wel als Ongeleerden over iedere verhandelde Stof kunnen naleezen, verklaaringen van moeilyke Schriftuur-plaatsen of Bybelsche woorden, uitgewerkte Catechetische oeffeningen, redevoeringen voor Jongelingen en Dochters, beschouwingen der Natuur enz. Terwyl de eerste Nommers handelen over de Leerstellingen van den Natuurlyken Godsdienst, vindt men in No. 4. en 5. eene Redenvoering voor Jongelingen en jonge Dochters over F.G. Meyer, den 26 Mai l.l., als Dief en Zelfmoordenaar te Rotterdam geëxecuteerd; en zal No. 9 eenen lyst geeven van Schryvers over het verhandelde in de voorige Bladen.

Exemplaren
¶ Utrecht, Universiteitsbibliotheek: Br. 172-5 (Godsdienstig Magazyn voor Predikanten)
Full text 

Literatuur
¶ Simon Vuyk, ‘Willem Goede’, in: De verdraagzame gemeente van vrije christenen. Remonstranten op de bres voor de Bataafse Republiek (1780-1800) (Amsterdam 1995), p. 50-57.

Rietje van Vliet