Bydragen tot de Algemene Zaken van de Marine (1799)

Titelbeschrijving
Bydragen tot de Algemene Zaken van de Marine. Door den Burger G.J. Jacobson, commissaris directeur van de Marine by het Zuidelyke Departement. Behelzende gedachten over de pligten van de commissarissen directeurs in de departementen en ene schets van instructie voor dezelven.

Periodiciteit
Blijkens het impressum verscheen het blad in 1799. In het Voorberigt meldt de auteur dat een tweede aflevering (‘stukje’) spoedig zal volgen, zodra duidelijk is ‘dat dit geringe stukje [nr. 1] onzen Landgenoten aangenaam geweest is’. Voor zover bekend was dat niet het geval.

Bibliografische beschrijving
In octavo.
De bewaard gebleven aflevering telt IV ongenummerde en 35 genummerde pagina’s (titelpagina en Voorberigt, respectievelijk de tekst zelf).

Boekhistorische gegevens
‘Te Rotterdam, By Dirk Vis, Boekverkooper’.

Medewerkers
De auteur was de patriotsgezinde jurist Gerhard Johan JACOBSON (1757-1816), telg van een Deventer familie. Hij bekleedde sinds 1795 diverse bestuurlijke functies bij de marine. In de Bataafs-Franse tijd zou hij lid worden van de Algemene Rekenkamer. Van zijn hand was onder meer het tijdschrift De Nederlander (1814).
In het Voorberigt nodigt hij anderen uit hun bijdragen in te zenden. Die moeten wel in het belang zijn van ’s Lands Marine’.

Inhoud
Het enige doel van dit blad is, aldus het Voorberigt, om ‘verscheidene wetenswaardige zaken, waar aan wy in dienst van de Natie kennis kregen, van algemeen nut te doen zijn’.
Nr. 1 opent met een onderwerp als titel: ‘Gedachten over de Pligten van de Commissarissen Directeurs in de Departementen der Marine’. Jacobson legt uit hoe hij tot dit onderwerp is gekomen. Veel plaats is ingeruimd voor de ‘Schets van ene Instructie voor de Commissarissen Directeurs in de Departementen der Marine. Eerste Afdeling, Algemene Pligten, lopende Zaken op het Zee-Comptoir &c.’.
De bedoeling van het nooit verschenen nr. 2 was dat het een ‘Schets ener geschiedenis der bestiering over ’s Lands Zeemagt’ zou bevatten.

Exemplaren
Full text

Literatuur
¶ Website Parlement & Politiek (geraadpleegd 18-3-2018)

Rietje van Vliet