Eenvoudig Dagverhaal van ’t gepasseerde zoo binnen als buiten de stad Delft (1787)

Titelbeschrijving
¶ Titel gebundelde afleveringen: Eenvoudig dagverhaal van het geene zoo binnen de stad Delft, als te Overschie, Ryswyk, Naaldwyk, Vlaardinge, &c. Zedert den 22. Juny, tot den 30. October 1787. is voorgevallen, zoo met betrekking tot het gedissolveerde Genootschap van Wapenoeffening binnen de gemelde stad; Als de Herstelling van de Aloude Gezeegende en Grondwettige Constitutie.
¶ Titel afleveringen: Eenvoudig Dagverhaal van ’t gepasseerde zoo binnen als buiten de stad Delft, enz. enz.

Periodiciteit
Er zijn 6 nrs. (‘stukjes’) verschenen, aldus de titelpagina van de gebundelde afleveringen. De afzonderlijke titelpagina van nr. 1 geeft de periode aan die in de aflevering wordt beschreven (‘Beginnende met den 22. Juny 1787’). Voor nr. 2 wordt geadverteerd in de Rotterdamse Courant van 25 oktober 1787.

Bibliografische beschrijving
Nr. 1 heeft een eigen titelblad waarop de datum en het volgnummer staan vermeld. De overige afleveringen hebben voor zover bekend geen eigen titelpagina, maar slechts een titelblok. Iedere aflevering telt 16 doorgenummerde pagina’s in octavo, behalve nr. 6 dat 20 pagina’s bevat.

Boekhistorische gegevens
Impressum: ‘Te Delft, By Jan de Groot, P.z.’. In genoemde advertentie worden de volgende (orangistische) verkoopadressen genoemd: ‘Amsterdam J. vander Burgh, Leiden de Does en Pluygers; Rotterdam D. Vis, Krap en Bal; ’s Hage Thierry en Mensing en d’Agé’.
Prijs per aflevering: 3 stuivers (nrs. 1-5) of 4 stuivers (nr. 6); de 6 nrs. tezamen: 20 stuivers.
In 1788 is ook een tweede vermeerderde druk verschenen, à 20 stuivers in papieren bandjes (advertentie in Delfsche Courant van 30 oktober 1788).

Inhoud
Met hulp van het patriotse Genootschap van Wapenoeffening en gesteund door het vliegend legertje van Adam Gerard Mappa was in augustus 1787 de samenstelling van de Delftse vroedschap aanzienlijk gewijzigd. De elf orangistische leden van de Veertigraad werden op 21 augustus 1787 gedwongen af te treden. Ze werden onmiddellijk vervangen door patriotse burgers.
Na de interventie van de Pruisische troepen, vluchtten de patriotten en werd de oude vroedschap in ere hersteld. Dit ging niet zonder slag of stoot, want op 19 september overviel een bende oranjegezinde Haagse relschoppers de Haagpoort in Delft om aldaar zijn woede te koelen op alles wat patriots was. 

Relatie tot andere periodieken
Na de inval van de Pruisen en het herstel van Oranje in 1787 moest de courantier van de patriotse Hollandsche Historische Courant de benen nemen, waardoor de stad Delft een tijdje zonder nieuwsvoorziening zat. De Groot sprong met zijn Eenvoudig Dagverhaal in het gat dat de geoctrooieerde Delftse krant achterliet.

Exemplaren
STCN 174687206 
Full text 

Rietje van Vliet