Dagboek van Europa (1792-1793)

Titelbeschrijving
Dagboek van Europa.

Periodiciteit
Geïntendeerd veertiendaags blad, blijkens het prospectus getiteld Bericht wegens een historisch- oordeel- en letter-kundig dagboek van Europa, voorgegaan van een historisch tafereel van de stad Amsteldam. Alles in eenen zo veel mogelijk niet historischen stijl, maar beredeneerd en uitlokkende; doormengd met versjen, enz. en versierd met nieuw geinventeerde en door een bekwaame hand in het koper gebragte historische kunstplaaten.
Hierin meldt de uitgever dat hij het blad niet wil uitgeven ‘aan een tijd bepaald’, ‘ten langsten echter om de veertien dagen’.
In totaal zijn zeven afleveringen verschenen, gezien de opgave bij Saakes’ Naamlijst van december 1793 (p. 376). Daar wordt de zevende aflevering gemeld met de toevoeging ‘NB. Word niet vervolgd’.

Bibliografische beschrijving
In kwarto.

Boekhistorische gegevens
‘Te Amsteldam, bij D.M. Langeveld’ (titelpagina prospectus). De advertentie in de Rotterdamse Courant van 9 oktober 1792 staan behalve de naam van de uitgever de volgende verkoopadressen: Meyer, D. Vis Hofhout en Van Brakel (Rotterdam), De Does (Leiden), Blussé (Dordrecht), Wed. van Brussel (Haarlem), Leeuwenstein (Den Haag), ‘en verder door geheel Nederland’..
De uitgever meldt in het prospectus dat hij graag advertenties van boekverkopers tegemoetziet. De prijs staat nog niet geheel vast, hoewel men bij intekening ervan moet uitgaan dat ‘ieder stukjen’ bij ontvangst 6 stuivers zal gaan kosten; tenzij men intekent op een exemplaar-schrijfpapier (dan 8 stuivers). Saakes noemt steevast het bedrag van 6 stuivers per aflevering.

Inhoud
In het prospectus wordt aangegeven dat naast het Europese nieuws ook kerknieuws gegeven zal worden betreffende de Nederlandse doopsgezinden, remonstranten en roomsen. Verder bevat het blad allerlei administratief en economisch nieuws; en ‘Voords een aangenaam en belangrijk boek- en letter-nieuws’.
Blijkens de bekendmaking bij Saakes in zijn Naamlijst van september 1792 (p. 242-243) luidt de titel van het eerste stukje:

Historisch- Oordeel- en Letterkundig Dagboek van Europa. Voorgegaan van een Historisch Tafreel van de Stad Amsteldam, met Hist. Konstplaten, bevattende al het aanmerkelijk nieuws in Europa, voorvallende; zo in Kerk, als Staat, den Staat der Commercie in Nederland, opgave der Verkogte Goederen, &c. met de Prijzen en Naamen der Koopers, Lijst der Huizen, Kamers, &c. welke in Amsteld. te huur zijn, met derzelver Huurgelden. Benevens Kerknieuws der Doopsgezinden, Remonstranten en Roomschen, vooral in Nederland, enz. Iste Deels 1ste Stukje. 4to. met een Afb. van de Plegtigheid des Vormsels te Amst. in de Mozes en Arons Kerk.

Dit wijkt grosso modo niet af van de inhoud van nr. 3, zo blijkt uit genoemde advertentie in de Rotterdamse Courant. In dit derde nummer is tevens een afbeelding van Lodewijk XVI opgenomen, ‘in hoedanigheit van gesuspendeert Vorst, met een gebroken Kroon en Septer‘. Verder is er een ‘overheerlyke Konstplaat’ afgedrukt over de moord op Floris V.

Exemplaren
¶ Geen exemplaar bekend.
¶ Amsterdam, Universiteitsbibliotheek: KVB CAHAIS 1791-1797: 41 (prospectus).

André Hanou