Christelijk Tijdschrift tot Opwekking (1801-1802)

Titelbeschrijving
Christelijk Tijdschrift tot Opwekking en Sterking van den Christelijken zin. 

Periodiciteit
Deze titel wordt gevonden in de Naamlijst van Saakes. Nr. 1 (‘stukje’) wordt in augustus 1801 aangekondigd (p. 132), nr. 2 in november 1802 (p. 369).
In de Vaderlandsche Bibliotheek van 1801 meldt een anonieme recensent dat de samenstellers van het blad niet van plan zijn het Christelijk Tijdschrift regelmatig te laten verschijnen. Drie of vier nrs. per jaar, is de ambitie.
Méér dan het bestaan van 2 nrs. is niet bekend.

Bibliografische beschrijving
In octavo, 96 pagina’s (nr. 1).

Boekhistorische gegevens
‘Te Utrecht, bij de Wed. J. van Terveen en Zoon’.
Prijs per aflevering: 12 stuivers.

Medewerkers
In de beschrijving van Saakes staat dat het blad ‘Groot-deels [is] gevolgd naar het Hoogduitsch’. De Leydse Courant van 29 november 1802 vermeldt concrete gegevens over het origineel door erop te wijzen dat het tijdschrift

grootdeels [is] gevolgd naar het Hoogduitsch van J.L. Ewald […]. De naam niet alleen van Ewald, maar ook de toezegging van bekende Inlandsche Geleerden, en van hunnen arbeid in dit Tydschrift te willen plaatsen, zal hetzelven ten uitersten belangryk doen zyn.

Johann Ludwig EWALD (1748-1822), wiens motto ‘Zonder Liefde geen Christendom’ luidde, was een gereformeerd, piëtistisch theoloog en pedagoog. Sinds 1796 was hij als predikant werkzaam in Bremen.

Inhoud
In de Nieuwe Haagse Nederlandse Courant van 14 september 1801 meldt de uitgever dat in het tijdschrift ‘uit des Schryvers Christliche Monat-Schrift alleen zulke [bijdragen] genomen zyn welke voor onze Landgenooten het geschikst scheenen’. Het Christliche Monatschrift zur Stärkung und Belebung des christlichen Sinnes verscheen van 1800-1804.
De inhoud van de twee afleveringen van de Nederlandse vertaling is bekend uit Saakes’ Naamlijst.
Nr. 1:

Inh. behalven het Voorbericht, en de Inleiding van Ewald: De verrezen Jezus. Het verborgen Christen-leven. Iets over de genoegzaame Wijsbegeerte. Troost-zang onder het gevoel van Verdorvenheid. Antwoord op eene Vraage uit zekeren Brief getrokken. Jesus volkoomen Zaligmaker, en Bericht uit de nieuwste Geschiedenissen der Zendelings inrichtingen tot bekeering der Heidenen in Oost-Indiën, 55ste Stuk, van Prof. Knepp.

Nr. 2:

Inh. De Christen gevormd en gezaligd door Liefde. Het Euangelie, eene nodiging tot het hoogst Genot. Proeve over de gewoone bevestigende woorden van Jesus: Voorwaar! Voorwaar! Ik zegge u. Werklied voor Christenen, enz.

Relatie tot andere periodieken
In de Vaderlandsche Bibliotheek van 1801 staat een bespreking (p. 691-692). Het volgens de recensent belangrijkste stuk laat zien hoe de verhalen van de evangelisten elkaar kunnen opvolgen, zonder elkaar tegen te spreken.
Het Christelijk Tijdschrift wordt eveneens besproken in de Algemeene Vaderlandsche Letter-Oefeningen 1801-1 (p. 558-561). Behalve een uitgebreide inhoudsopgave van nr. 1 plaatst de recensent waarderende opmerkingen over Ewald.
Ook de Maandelyksche Uittreksels, of Boekzaal der Geleerde Wereld van juli 1802 (p. 676-681) – met daarin een lang citaat uit nr. 1 – is lovend over het initiatief van de uitgever c.q. de redactie. ‘Elk zal ons oordeel billyken, wanneer wy zeggen, dat dit Tydschrift alle aanmoediging verdiene’.

Exemplaar
Geen exemplaar gevonden.

André Hanou