Christelijk Tijdschrift tot Opwekking (1801-1802)

Titelbeschrijving
Christelijk Tijdschrift tot Opwekking en Sterking van den Christelijken zin. Groot-deels gevolgd naar het Hoogduitsch.

Periodiciteit
Deze titel wordt gevonden in de Naamlijst van Saakes. Hij meldt een eerste aflevering (‘stukje’) in augustus 1801 met de toevoeging ‘naar het Hoogd. Zonder Liefde, geen Christendom’ (p. 132); en een tweede aflevering in november 1802 (p. 369).
Een advertentie voor nr. 2 is te vinden in de Leydse Courant van 29 november 1802. Daar wordt tevens gezegd dat dit tijdschrift

grootdeels [is] gevolgd naar het Hoogduitsch van J.L. Ewald […]. De naam niet alleen van Ewald, maar ook de toezegging van bekende Inlandsche Geleerden, en van hunnen arbeid in dit Tydschrift te willen plaatsen, zal hetzelven ten uitersten belangryk doen zyn.

Méér dan het bestaan van twee afleveringen is echter niet bekend.

Bibliografische beschrijving
In octavo.

Boekhistorische gegevens
‘Te Utrecht, bij de Wed. J. van Terveen en Zoon’. Elke aflevering kostte 12 stuivers.

Medewerkers
Johann Ludwig EWALD (1748-1822) was gereformeerd, piëtistisch theoloog en pedagoog. Vanaf 1796 was hij als predikant werkzaam in Bremen.

Inhoud
De inhoud van de twee afleveringen is bekend uit Saakes’ Naamlijst. Nr. 1:

Inh. behalven het Voorbericht, en de Inleiding van Ewald: De verrezen Jezus. Het verborgen Christen-leven. Iets over de genoegzaame Wijsbegeerte. Troost-zang onder het gevoel van Verdorvenheid. Antwoord op eene Vraage uit zekeren Brief getrokken. Jesus volkoomen Zaligmaker, en Bericht uit de nieuwste Geschiedenissen der Zendelings inrichtingen tot bekeering der Heidenen in Oost-Indiën, 55ste Stuk, van Prof. Knepp.

Nr. 2:

Inh. De Christen gevormd en gezaligd door Liefde. Het Euangelie, eene nodiging tot het hoogst Genot. Proeve over de gewoone bevestigende woorden van Jesus: Voorwaar! Voorwaar! Ik zegge u. Werklied voor Christenen, enz.

Verder is een recensie te vinden in de Vaderlandsche Bibliotheek van 1801 (p. 691-692). Het volgens de recensent belangrijkste stuk laat zien hoe de verhalen van de evangelisten elkaar kunnen opvolgen, zonder dat ze elkaar tegenspreken. Overigens weet hij dat de samenstellers van het blad niet van plan zijn om het tijdschrift regelmatig te laten verschijnen.

Exemplaar
Geen exemplaar gevonden.

André Hanou